2018/2019

ALGEMENE VOORWAARDEN  SERVICE

HML service richt zich voornamelijk op de pleziervaart. HML service neemt in het leveren van diensten alle zorgvuldigheid in acht.

Artikel 1 Informatieverstrekkingplicht

Opdrachtgever zal alle informatie verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. De gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie zijn het risico van de opdrachtgever.

Artikel 2 Intellectuele eigendom

Tekeningen en berekeningen door HML service blijven in haar eigendom.

Artikel 3 Uitloop of meerwerk

Wanneer de werkzaamheden duurder lijken dan voorzien, moet HML service hen opschorten en met de opdrachtgever overleggen over het al dan niet voortzetten daarvan. Zij heeft onverminderd recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en daarmee verband houdende kosten.

Artikel 4 Levertijd

HML service is slechts gebonden aan een mondeling of schriftelijk overeengekomen levertijd. De opdrachtgever is gerechtigd voor het niet uitvoerende te ontbinden., indien het werk niet alsnog binnen een door hem na een overschrijding schriftelijk aangezegde redelijk termijn wordt uitgevoerd. In geval van een ontbinding heeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

HML service haar aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade is altijd uitgesloten. Indien er sprake is van een aangetoonde aanwijsbare directe schade ten gevolge van een geleverde dienst van HML service; is HML service aansprakelijk voor een maximumbedrag van €2500,-  HML-service houdt het recht om de directe schade te herstellen, indien de schade wordt hersteld door een concurrent bedrijf vervalt de directe aansprakelijkheid van HML-service. HML-service neemt geen aansprakelijkheid in gevolge door vorstschade.

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. HML service heeft het recht vooruitbetaling of voorafgaande zekerheid te vorderen. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen deze termijn schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte bedrag als door hem aanvaardt. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan HML service administratiekosten verschuldigd van € 6,00, de laatste aanmaning wordt het factuurbedrag vermeerderd met de wettelijke rente van 15% over factuurwaarde. Bij gerechtelijke incasso dient hij tevens alle daadwerkelijke kosten te voldoen.

Algemene voorwaarden WEBSHOP HML-service 2018/2019

1. Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland. Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven. Prijzen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.

2. HML- service behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden. Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen voorradig zijn.

3. Speciaal bestelde artikelen kunnen nimmer worden geannuleerd en/of geretourneerd zonder toestemming van HML-service.

4. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en zijn wij gerechtigd om, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan, over het factuurbedrag een rente van 1% per (deel van een) maand, in rekening te brengen vanaf de vervaldatum.

5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van onze openstaande facturen komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door wederpartij verschuldigde bedrag (incl BTW) met een minimum van €15.00, vermeerderd met de in artikel 5 vermelde vertragingsrente.

8. Beschadigde goederen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
HML-service draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.

9. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als deze verstuurd worden naar HML-service Coulisse 29 3893 BX Zeewolde.
De geleverde goederen heeft u op zicht voor een periode van 8 dagen na ontvangst. Bent u niet tevreden om wat voor reden dan ook, dan mag u de goederen in de aangeleverde staat, naar ons retour sturen Het geld wordt na ontvangst van de goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw bankrekening terug gestort.

10. HML-service niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen.